Вашите продукти

Общи условия за ползване


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на www.sessily.com


1. ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява едновременно (1) общите условия или условията на ползване на www.sessily.com, които уреждат правилата за използването на онлайн магазина, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин, както и (2) споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба през сайта www.sessily.com.


2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1 Фирма ЕТ „Финес-Блясък, В. Кирилова“, ЕИК 040596166 с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Промишлена“ 37 е собственик на интернет страницата www.sessily.com, представляващ онлайн магазин.

2.2  Можете да се свържете с www.sessily.com на посочения по-горе адрес, на телефон 0885 234 203 или на имейл адрес: office@sessily.com 

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Общите условия на www.sessily.com са задължителни за всички Клиенти на онлайн магазина.

3.2 Всяко използване на www.sessily.com означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването ѝ и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

3.3 Общите условия могат да бъдат променени едностранно от www.sessily.com по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно.

3.4 www.sessily.com има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

3.5 Във всеки един случай на промяна на общите условия www.sessily.com ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в онлайн магазина. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на www.sessily.com при всяко негово ползване.

3.6 www.sessily.com полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в сайта. Възможно да бъдат допуснати технически грешки или да има пропуски в тази информация, за което предварително се извиняваме на своите клиенти.

4.7 Характеристиките или цените на продуктите, описани в сайта, могат да бъдат променени от Продавача по всяко време.

4. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

4.1 Клиентът заявява желанието си да поръча и купи продукт през сайта като направи поръчка по електронен път или по телефона,като съответно се регистрира от самия него или направи поръчката като гост.

4.2 www.sessily.com ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му с информация за наличност и дата на доставка. Това уведомление се прави по електронен път (имейл) или по телефона. 

4.3 Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез телефонно обаждане с уведомление, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

5. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

5.1 Достъпът до сайта с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент, който е навършил 18 години.

5.2 www.sessily.com може да публикува рекламна или промоционална информация за Продуктите и/или за предлаганите от него промоции на Платформата, за определен период от време.

5.3 Всички цени в онлайн магазина са крайни, обявени са в лева (BGN) с включен ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

5.4 В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка, по повод на самата транзакция. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова www.sessily.com препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка.

 

6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко - продажба от разстояние, сключен чрез онлайн магазина, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

7. АВТОРСКО ПРАВО

7.1 „Съдържанието“ на онлайн магазина, включително  логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на ЕТ „Финес-Блясък-В. Кирилова“.

 

8. ПОРЪЧКА

8.1 Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Продукти за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

8.2 Всеки добавен в количката за покупки Продукт може да бъде купен, ако е наличен. Добавянето на Продукт в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Продукт.

8.3 Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на    във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на www.sessily.com  да предостави тези данни на съответния подизпълнител, чрез който www.sessily.com  ще изпълни поръчката.

8.4 С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на www.sessily.com  да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

8.5 Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

• не приемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;

• осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания;

• предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни;

• продавачът е направил три неуспешeн опит да достави поръчания от Клиента Продукт.


9. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Sessily.com зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Прочетете Политика за поверителност и защита на личните данни. Тя е изготвена въз основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни  и се полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни. 

При спазване на действащото законодателство, клаузите на настоящите Общи условия и Политиката за Поверителност, ЕТ“ Финес-Блясък-В. Кирлова“може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, за които са предоставени.

10.1 Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на www.sessily.com, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране; (2) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по имейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

10.2 С предоставянето на свои данни на  www.sessily.com (включително имейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват www.sessily.com или трети лица, които са куриери, доставчици на поръчаните стоки.

10.3 С предоставянето на свои лични данни на www.sessily.com Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на www.sessily.com дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в т. 10.1.

11. ПЛАЩАНЕ

12.1 Цените на Продуктите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

12.2 Цената, начинът на плащане и срокът за плащане са посочени във всяка Поръчка.

12.3 Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на съответните платежни  и съпътстващи поръчката документи в съответствие с действащото българско законодателство.

12.4 Продавачът ще издаде на Клиента документ удостоверяващ плащането за поръчаните и доставени Продукти.

12. ДОСТАВКА НА СТОКИ

13.1 Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Продукти сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

13.2 Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имей office@sessily.com и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

13.3 Продавачът ще извършва доставката на Продуктите само на територията на България.

13. ГАРАНЦИИ

13.1 Според Закона за защита на потребителите (ЗЗП), стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в интернет, може да бъде върната в рамките на 14 дни след покупката, без изрични основания за това, стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването й на клиента (включително ненарушената опаковка). 

Поради естеството на стоките на  основание чл.57 ал. 5 от ЗЗП няма да се приемат за връщане стоки, на които са отстранени хартиени и текстини етикети, носят следи от зацапване или употреба или са отстранени предпазни хигиенни фолия, или са премахнати защитни пломби.


13.2 Относно рекламации и оплаквания, свързани със закупена стока и/или услуга, Купувачите следва да се свържат с отдел „Обслужване на клиенти“ на посочените данни за контакт в настоящите Общи условия. Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото му  Закона за защита на потребителите и го изпрати на office@sessily.com 

 

14. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

15. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

15.1 Съгласно изискванията на ЗЗЛД относно обработката на личните данни и свободното им движение, с последващите промени и допълнения, www.sessily.com е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

15.2 Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Продукти, други търговски дейности, рекламиране на Продуктите, маркетингови услуги, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.

15.3 Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на Акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на www.sessily.com и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите описани в т. 9.1 и 1.3 от настоящите общи условия.

15.4 Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидени от законодателството, като правото на информираност и правото да променя личните си данни.

15.5 Всеки Купувач има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на:office@sessily.com или на адрес: ET “Финес-Блясък-В. Кирилова“,гр. Стара Загора, ул. „Промишлена“37 ,за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени, или не, за което не дължи никаква такса.

15.6 Всеки Купувач може да упражни правото си да промени личните си данни като подаде писмена молба, с дата и подпис на office@sessily.com  или на  адрес: ET “Финес-Блясък-В. Кирилова“,гр. Стара Загора, ул. „Промишлена“37  според следните цели:

• поправка, актуализация или изтриване на личните данни;

• преобразуването на данните в анонимни;

15.7 Купувачът се съгласява и разрешава на www.sessily.com да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона.

15.8 Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.