Вашите продукти

Договор за безвъзмездна финансова помощ

ЕТ„ФИНЕС-БЛЯСЪК, ВИОЛЕТА КИРИЛОВА” е одобрена за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.101-0266 по проект "Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от противоепидемичните мерки II" 


Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки по Оперативна програма

'' Иновации и конкурентоспособност '' 2014-2020.
 
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа):

ЕТ ''ФИНЕС-БЛЯСЪК, ВИОЛЕТА КИРИЛОВА''
 
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 2149.60 лв.,
от които 1827.16 лв. финансиране от Европейският съюз, и 322.44 лв. национално съфинансиране от ЕФРР чрез ОПИК 2014-2020.
 
Начало: 05.07.2021г.
Край: 
05.10.2021г.

.